Länsmangårdens Skolveckohem är ett HVB, Hem för Vård eller Boende, och en grund­skola, Möllebackskolan speciellt utformat för elever i behov av särskilt stöd. Verk­samheten är belägen mitt i Öresund på den vackra ön Ven.

Antagningsåldern för eleverna är 10–15 år, med möjlighet för ett 10:e grundskolår. Målgruppen är barn som befinner sig i behov av särskilt stöd i skola och i sociala relationer och/eller med neuro-psykiatriska funktionshinder. Många elever som kommer till Skolveckohemmet har en bristfällig skolgång. Det är vanligt att de har haft flerårig frånvaro från skolan.

Länsmansgården erbjuder

 • En vit villa inbäddad i grönskaHVB-formens helhetslösning med boende och fritid
 • miljöterapeutiskt tänkande
 • möjlighet till lek och friluftsliv
 • hög vuxentäthet med specialkompetens och lång erfarenhet
 • samtal med vuxna
 • träning i att fungera i grupp
 • lugn och stimulerande miljö
 • tydlig struktur

Möllebackskolan erbjuder

 • grundskola från åk 4
 • trivsel och lärandemiljö i den lilla klassen
 • individuellt utformad studiegång
 • kunskap om eget lärande
 • tydlig struktur
 • dator och iPad som redskap i lärandet
 • hög vuxentäthet med specialkompetens och lång erfarenhet

Pedagogik och arbetssätt

Vi arbetar med ett lösningsinriktat förhållningssätt och bemötande. Detta förhålln­ingssätt grundar sig i en tilltro till elevens egen förmåga och vilja att finna sina lösnin­gar och ta sitt ansvar. Grundläggande är att hela tiden utgå från varje elevs individuella förutsättningar, där han eller hon befinner sig just nu.

Genom ständig närvaro av personal såväl i undervisning som i aktiviteter, måltider och raster skapas en trygg miljö för eleverna.

Genomförandeplaner och individuella utvecklingsplaner skrivs för samtliga elever. Dessa ligger som grund för elevmöten som sker tillsammans med elev, vårdnadshavare, personal och socialtjänst vid två tillfällen per termin.

Personal

På skolan undervisas eleverna av lärare och specialpedagog. Samtlig personal har goda kunskaper och lång erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. HVB-per­sonalen har varierande adekvata yrkesbakgrunder som socionom, behandlingsassistent och fritidsledare, alla med god kunskap och lång erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.

HVB-hemmet

Eleverna bor i hemlik miljö tillsammans med skolkamraterna. Varje elev har eget rum och tillgång till duschrum, kök och vardagsrum. Personal finns på boendet under de tider på dygnet då eleverna inte är i skolan. Varje elev har en kontaktperson som genomför regelbundna samtal. Eleverna får erfarenhet av att bo tillsammans med andra, ta hänsyn och visa respekt. Eleverna deltar i vardagssysslor. På helger och lov åker alla elever hem.

Aktiviteter/fritid

En cykelstig på en av Vens kuststräckorFör flera av eleverna är målet att stimulera till att utveckla intressen för att fritiden ska bli meningsfull och aktiv. Genom aktiviteter tränar och utvecklar eleverna sin sociala förmåga och förståelse för det sociala samspelet med människor i olika åldrar. Aktiviteterna varierar beroende på intressen och behov. Flera av eleverna utövar fysisk träning i Landskrona. Så fort det blir varmt blir det bad på någon av Vens stränder. Alla elever har idrott på schemat, vid två tillfällen i veckan, planerad av idrottsläraren. Samt­liga elever rör sig varje dag bl.a. i form av promenader i ur och skur.

Besök

Du är välkommen att besöka Skolveckohemmet tillsam­mans med dina föräldrar och/eller personal från skola och/eller socialtjänst. Kontakta rektor Jan Stenblom för att boka tid för besöket.

Ansökan

Vi har för tillfället en plats ledig, vid intresse kontakta Jan Stenblom eller Erika Ericsson.

Kontakta föreståndare Erika Ericsson för besök och in­formation om ansökningsprocess och antagning.

Kontakt

Föreståndare

Erika Ericsson

Tel: 0418-724 24
Mobil: 070-872 42 50
erika.ericsson@fogdarod.se,

Rektor Möllebackskolan

Jan Stenblom

Tel: 0413-55 97 46
Mobil: 070-872 42 54
jan.stenblom@fogdarod.se,